Законы
Гражданское право
Гражданский закон часть первая - Семейное право
Гражданский закон часть вторая - Наследственное право
Гражданский закон часть третья - Вещное право
Гражданский закон часть четвертая - Обязательственное право
Закон о зашите прав потребителей
Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likums
Уголовное право
Kriminālprocesa likums
Prokuratūras likums
Apcietinājumā turēšanas kārtības likums
Apžēlošanas likums
Административное право
Кодекс об административных правонарушениях
Administrative Procedure Law
Коммерческое право
Коммерческий закон
Likums "Par uzņēmējdarbību"
Likums "Par SIA"
Komercdarbibas atbalsta kontroles likums
Koncernu likums
Закон об электронных документах